حفظ حریم شخصی

فروشگاه متعهد میشود تمامی اطلاعات شخصی مشتری را نزد خود محفوظ نگه دارد